Maka 140J-1
Maka 140J-2
Maka 140P-1
Maka 140P-2
Maka 140P-3
Maka 140N-1
Maka 140N-2
Maka 140N-3
140N-4